1. Pārziņa identitāte un kontaktinformācija. 2
 2. Personas datu apstrādes nolūki un datu veidi 2
 3. Apstrādes juridiskais pamats. 2
 4. Pārziņa leģitīmās intereses. 3
 5. Automatizēta lēmumu pieņemšana, profilēšana. 4
 6. Personas datu saņēmēju kategorijas. 4
 7. Personas datu glabāšana. 5
 8. Datu subjekta tiesības. 5

9.1. Piekļuves tiesības. 6

9.2. Tiesības labot 6

9.3. Tiesības uz dzēšanu. 7

9.4. Tiesības ierobežot apstrādi 7

9.5. Tiesības uz datu pārnesamību. 7

9.6. Tiesības iebilst 8

9.7. Tiesības atsaukt savu piekrišanu. 8

9.8. Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei 8

 1. Incidentu ziņošanas sistēma. 8
 2. Informācija par sīkdatņu izmantošanu. 9

Kas ir sīkdatnes?. 9

Kādam nolūkam tiek izmantotas sīkdatnes?. 9

Sīkdatņu apraksts un kādas sīkdatnes mēs izmantojam?. 9

Nepieciešamās sīkdatnes. 9

Preferences sīkdatnes. 9

Statistikas sīkdatnes. 9

Mārketinga sīkdatnes. 10

Kā atteikties no sīkdatņu lietošanas?. 10

 1. Citi noteikumi 10

 

SIA Tamro (turpmāk arī TAMRO) Privātuma politikas mērķis ir sniegt Jums (datu subjektam) informāciju par Jūsu personas datu apstrādes tiesiskajiem un faktiskajiem apstākļiem. Informācija par sīkfailu ietvaros veikto personas datu apstrādi ir pieejama šajā Politikā un Sīkfailu politikā.

TAMRO piešķir lielu nozīmi Jūsu personas datu aizsardzībai. Jūsu sniegtie personas dati tiek apstrādāti, tikai un vienīgi ievērojot datu aizsardzību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības, kā arī tikai tādā apjomā, kāds ir nepieciešams šajā Politikā minēto nolūku sasniegšanai.

Apstrādājot personas datus TAMRO ievēro Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula), kā arī citus normatīvos aktus privātuma un personas datu apstrādes jomā.

Privātuma politika attiecas uz ikvienu fizisko personu, kas apmeklē TAMRO uzturēto mājas lapu www.aptieka1.lv un izmanto tajā pieejamos pakalpojumus.

1. Pārziņa identitāte un kontaktinformācija

Pārzinis: SIA Tamro, reģistrācijas Nr.40003133428, juridiskā adrese Noliktavu iela 5, Dreiliņi, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130, e-pasta adrese info.lv@tamro.com.

Jūs varat sazināties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu, rakstot uz e-pastu personasdati@tamro.com vai sūtot pa pastu ar norādi “Datu apstrādes speciālistam“.

2. Personas datu apstrādes nolūki un datu veidi

TAMRO apstrādā šādus personas datus šādiem nolūkiem:

 • mājaslapā sagatavoto un nosūtīto jautājumu, ierosinājumu, atsauksmju vai cita veida ziņojumu, apstrādei – vārds, uzvārds, e-pasta adrese, ziņojuma teksts;
 • Aptieka1 lojalitātes programmas īstenošanai – vārds, uzvārds, dzimšanas datums, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs, dati par klienta pirkumu vēsturi;
 • TAMRO saimnieciskās darbības attīstībai, preču un pakalpojumu popularizēšanai un mārketinga aktivitātēm, tostarp ar nolūku pielāgot komerciālus paziņojumus lietotāja pirkšanas ieradumiem – vārds, uzvārds, kontaktinformācija, dzimums, dzimšanas datums, pirkšanas ieradumi, mājaslapas izmantošanas informācija un ieradumi, attēli, video, IP adrese, ģeolokācijas informācija, sociālo mēdiju izmantošanas ieradumi saistībā ar Aptieka1 zīmola precēm un pakalpojumiem, informācija par atlaidēm un līdzīgām akcijām (piemēram, par kuponiem), ar sīkfailu starpniecību apstrādāti personas dati;
 • profilēšanai ar mērķi pielāgot komerciālus paziņojumus lojalitātes programmas dalībnieka pirkšanas ieradumiem – vārds, uzvārds, dzimšanas datums, vecums, pirkuma vēstures dati, kas var saturēt arī veselības datus;
 • profilēšanai ar mērķi pielāgot aptieku piedāvājumus klientu pirkšanas ieradumiem – līdzība ar citiem klientiem, iegādātā prece, preču popularitāte un sezonalitāte;
 • komerciālo paziņojumu vai mārketinga materiālu izsūtīšanai pa e-pastu – vārds, uzvārds, kontaktinformācija, dzimums un informācija par pirkumiem lojalitātes programmas ietvaros.

3. Apstrādes juridiskais pamats

Personas datu apstrādes nolūks Tiesiskais pamats Atsauce uz Regulu
mājaslapā sagatavoto un nosūtīto jautājumu, ierosinājumu, atsauksmju vai cita veida ziņojumu, apstrāde Apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu uz mums attiecināmu juridisku pienākumu

Personas datu apstrādes pamatā ir TAMRO leģitīmā interese nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu un saglabāt korespondenci

Regulas 6.panta 1.punkta f apakšpunkts
personalizētu komerciālo paziņojumu vai mārketinga materiālu sūtīšana Personas dati tiek apstrādāti, ja datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei Regulas 6.panta 1.punkta a apakšpunkts
TAMRO saimnieciskās darbības attīstība, preču un pakalpojumu popularizēšana un mārketinga aktivitātes, tostarp ar nolūku pielāgot komerciālus paziņojumus lietotāja pirkšanas ieradumiem Apstrāde ir nepieciešama, lai nodrošinātu TAMRO leģitīmās intereses saimnieciskās darbības attīstībai Regulas 6.panta 1.punkta f apakšpunkts
Profilēšana (next best offer) Apstrāde ir nepieciešama, lai pielāgotu aptiekas funkcionēšanu un piedāvājumus klientu pirkšanas ieradumiem, lai nodrošinātu TAMRO leģitīmās intereses saimnieciskās darbības attīstībai Regulas 6.panta 1.punkta f apakšpunkts
nepersonalizētu komerciālo paziņojumu vai mārketinga materiālu sūtīšana Apstrāde ir nepieciešama, lai nodrošinātu TAMRO leģitīmās intereses saimnieciskās darbības attīstībai.

Nepersonalizētā reklāma tiek sūtīta saskaņā ar Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma 9.panta otro daļu

Regulas 6.panta 1.punkta f apakšpunkts
Aptieka1 lojalitātes programmas īstenošana Apstrāde ir nepieciešama noslēgtā līguma par dalību lojalitātes programmā izpildei Regulas 6.panta 1.punkta b apakšpunkts

 

Pakalpojumu sniegšanas ietvaros TAMRO no datu subjekta un citām trešajām personām var iegūt papildu informāciju, kas nepieciešama tikai un vienīgi, lai nodrošinātu pakalpojumu augstākajā kvalitātē.

Konkrēts informācijas apjoms ir atkarīgs no sniedzamā pakalpojuma specifikas, datu apstrādes nolūka un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kuri reglamentē pakalpojuma sniegšanas nosacījumus.

 5. Pārziņa leģitīmās intereses

Jūsu personas datu apstrāde tiek balstīta uz mūsu leģitīmajām interesēm.

TAMRO leģitīmās intereses ir:

 • veikt komercdarbību;
 • nodrošināt līguma saistību izpildi;
 • novērst nepamatotus riskus savai komercdarbībai (t.sk. veikt riska novērtējumu pirms pakalpojumu sniegšanas un līguma izpildes laikā);
 • saglabāt Jūsu iesniegumus, sūdzības un pieteikumus;
 • veikt klientu apkalpošanas kvalitātes kontroli;
 • analizēt Aptieka1 mājaslapas, interneta vietņu un mobilo lietotņu darbību un apmeklējuma statistiku, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;
 • veikt darbības klientu noturēšanai;
 • izstrādāt un attīstīt pakalpojumus;
 • reklamēt un popularizēt savus pakalpojumus, veicināt pārdošanas apjoma pieaugumu;
 • attīstīt saimniecisko darbību;
 • nodrošināt pakalpojumu sniegšanas efektivitāti;
 • nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
 • vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai.

6. Automatizēta lēmumu pieņemšana, profilēšana

TAMRO izmanto automatizētu lēmumu pieņemšanu, tai skaitā profilēšanu, lai sniegtu lojalitātes programmas dalībniekiem, klientiem vai tīmekļa vietnes lietotājiem personalizētus piedāvājumus, personalizētus ieteikumus un citas priekšrocības.

Lai to varētu izdarīt, TAMRO analizē datu subjekta sniegtos personas datus un datus, kuri iegūti, pamatojoties uz datu subjekta uzvedību (piem., lojalitātes programmas klienta pirkumu vēsture, tīmekļa vietnes lietotāja apskatītie produkti, klientu savstarpējā līdzība, preču popularitāte, sezonalitāte), izmantojot vispārīgu noteikumu vai konkrētus algoritmus, prognozēšanas modeļus. TAMRO veiktās darbības nerada datu subjektam nekādu juridisku vai līdzīgas nozīmes ietekmi.

Lai TAMRO varētu sniegt klientam pamata priekšrocības, TAMRO izmanto automatizētu lēmumu pieņemšanu, kas balstās tikai uz vispārīgiem noteikumiem, kas attiecas uz visiem klientiem, kuriem ir lojalitātes karte. Tas nav pamatots ar klienta preferencēm, uzvedību vai līdzīgiem atribūtiem, un TAMRO nepiedāvā un neizvērtē nekādus klienta uzvedības vai vēlmju aspektus, lai nodrošinātu šādas priekšrocības. Piemēram, automatizēta lēmumu pieņemšana tiek izmantota, piešķirot klientam attiecīgos Aptieka1 punktus, kas tiek aprēķināti, ņemot vērā klienta transakcijas summu un iegādātās preces. Tā kā tiek piemērots noteikums, ka Aptieka1 punktus neuzkrāj par iegādātajiem recepšu kompensējamiem un nekompensējamiem medikamentiem, sistēma automātiski atpazīst šādas pirkuma preces un neiekļauj to vērtību Aptieka1 punktu aprēķinā.

Lai TAMRO varētu piedāvāt personalizētus piedāvājumus un personalizētus ieteikumus (un dažreiz arī citas priekšrocības), TAMRO ir jāprofilē klients, t. i, jāizmanto īpaši algoritmi, prognozēšanas modeļi, lai analizētu klientu izvēles, uzvedību vai līdzīgus atribūtus. Piemēram, īpaši algoritmi analizē datu subjekta iesniegtos personas datus un pirkuma vēsturi, lai izstrādātu pielāgotus personalizētos piedāvājumus. Pamatojoties uz pirkumu vēsturi, TAMRO var izveidot personalizētu ieteikumu par citām pieejamajām priekšrocībām, ko piedāvājam.

TAMRO profilēšanu veic saskaņā ar Regulas 6.panta 1.punkta f apakšpunktu, tādējādi datu subjektam ir tiesības iebilst pret šādu personas datu apstrādi vai to ierobežot saskaņā ar Regulas 21.pantu. Šo tiesību realizēšanas kārtība ir aprakstīta šīs Privātuma politikas 9.6.punktā.

7. Personas datu saņēmēju kategorijas

Personas datu saņēmēji ir datu subjekts, TAMRO pilnvarotie darbinieki un apstrādātāji, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos valsts un pašvaldību institūcijas, tiesībsargājošās un uzraugošās iestādes, tiesas.

Lai nodrošinātu datu pārziņa tiesības, darbinieku, trešo personu un īpašuma drošību, dati var tikt nodoti arī citām kompetentām institūcijām vai tiesībsargājošajām iestādēm, taču tikai tad, ja tas ir nepieciešams saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, šajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

TAMRO iesaistītie datu apstrādātāji var apstrādāt Jūsu personas datus tikai pēc TAMRO norādījumiem un nedrīkst tos izmantot citiem nolūkiem vai nodot citām personām bez TAMRO piekrišanas. Šīs personas var būt datu bāzu programmatūras uzturētāji, datu bāzu administrēšanas pakalpojumu sniedzēji, datu centru uzturēšanas un mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēji. Katrā gadījumā datu apstrādātājiem TAMRO iesniedz tikai tādu datu apjomu, kas ir nepieciešams konkrēta uzdevuma izpildei vai konkrētu pakalpojumu sniegšanai. Turklāt tiem ir jānodrošina datu aizsardzība saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un ar TAMRO noslēgto vienošanos nosacījumiem.

8. Personas datu glabāšana

TAMRO glabā personas datus ne ilgāk, kā nepieciešams attiecīgā personas datu apstrādes nolūka sasniegšanai.

Personas dati, kas tiek apstrādāti uz pušu noslēgtā līguma pamata, tiks glabāti visu līguma izpildes termiņu, izņemot, ja normatīvie akti nenosaka ilgāku glabāšanas laiku.

Ienākošās un izejošās komunikācijas uzskaite, tiks glabāta periodu, kas nepārsniedz piecus gadus, ja vien attiecīgajā komunikācijā netiks atspoguļota iespējami prettiesiska rīcība vai rīcība, kas, iespējami, palīdzēs mums vai trešajām personām nodrošināt to tiesiskās intereses. Šajā gadījumā, attiecīgais dokuments var tikt saglabāts līdz tiesiskās intereses nodrošināšanas brīdim.

Ja datu apstrāde notiek, pamatojoties uz Jūsu sniegtu piekrišanu, tad dati tiks apstrādāti, kamēr Jūsu piekrišana ir spēkā un nav atsaukta.

Pēc glabāšanas laikposma beigām, personas dati tiks dzēsti, ja vien saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepastāvēs pienākums tos glabāt.

Ilgāka īpaši šajā Politikā norādīto Jūsu personas datu uzglabāšana var tikt īstenota tikai tad, ja:

 • tas ir nepieciešams, lai mēs varētu nodrošināt savu tiesību aizsardzību saistībā ar prasījumiem, pretenzijām vai prasībām;
 • ir pamatotas aizdomas par nelikumīgām darbībām, kuru dēļ veicama izmeklēšana;
 • Jūsu dati ir nepieciešami pienācīgai strīda, sūdzības izskatīšanai.

9. Datu subjekta tiesības

TAMRO ir atklāta savās personas datu apstrādes darbībās un vērsta uz Jūsu izpratnes veicināšanu par datu apstrādes aspektiem. Tādējādi TAMRO nodrošina Jums datu subjektu tiesību īstenošanu, paredzot saprātīgu un Jums draudzīgu šo tiesību realizēšanas kārtību. Šo tiesību apjoms un realizēšanas kārtība ir atkarīga no attiecīgās datu apstrādes darbības un tajā apstrādājamajiem personas datiem.

Saņemot Jūsu iesniegumu par datu apstrādi vai citu Jūsu tiesību īstenošanai, mums ir jāpārliecinās par Jūsu identitāti, tādēļ mums ir tiesības lūgt Jūs uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, kā arī, ja lūgums attiecas uz Jūsu likumiski pārstāvamo personu – pārstāvību apliecinošu dokumentu, izņemot, ja situācija pieļauj izpildīt Jūsu lūgumu bez šādas pārbaudes. Ja Jūs atteiksieties apliecināt savu identitāti un/vai pārstāvības tiesības, mēs noraidīsim Jūsu iesniegto lūgumu.

Atbilde uz Jūsu iesniegumu tiks sniegta ne vēlāk kā viena mēneša laikā no Jūsu lūguma saņemšanas un identitātes vai pārstāvības tiesību pārbaudes veikšanas.

Ja Jūsu lūgums ir iesniegts ar elektroniskajiem saziņas līdzekļiem, arī atbildi mēs Jums sniegsim ar elektroniskajiem saziņas līdzekļiem, izņemot gadījumus, kad tas nebūs iespējams, piemēram, lielā informācijas apjoma dēļ vai ja Jūs lūgsiet Jums atbildēt citā veidā. Ja atbilde tiek sniegta elektroniski, tā tiek parakstīta ar drošu elektronisko parakstu. Ja atbilde tiek sūtīta pa pastu, tā tiek adresēta datu subjektam (personai, kuras personas dati ir pieprasīti) ierakstītā vēstulē.

Datu subjektam ir tiesības saņemt bez maksas kopiju ar saviem TAMRO apstrādē esošajiem personas datiem, ar nosacījumu, ka pieprasījumi nav nepamatoti vai neatkārtojas pārāk bieži. Minētās informācijas saņemšana un/vai izmantošana var tikt ierobežota ar mērķi novērst nelabvēlīgu ietekmi uz citu personu tiesībām un brīvībām.

Ja Jūs uzskatāt, ka mēs apstrādājam Jūsu datus, pārkāpjot personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasības, mēs aicinām vērsties tieši pie mums, izmantojot šīs Politikas 1.punktā norādīto kontaktinformāciju.

Jums ir tiesības iesniegt sūdzību kompetentai vietējai uzraudzības iestādei, kas Latvijas Republikā ir Datu valsts inspekcija.

9.1. Piekļuves tiesības

Lai saņemtu mūsu apstiprinājumu par to, vai un kādus Jūsu personas datus mēs apstrādājam, kādiem nolūkiem, informāciju par datu saņēmējiem, glabāšanas ilgumu un citu ar datu apstrādi saistītu informāciju, Jums ir jānosūta mums savu pieprasījumu kādā no šiem veidiem:

–         iesniedzot pa e-pastu info.lv@tamro.com ar drošu elektronisko parakstu parakstītu;

–         nosūtot ar pašrocīgu parakstu parakstītu, ievērojot dokumenta juridiskā spēka prasības, pa pastu uz adresi: Noliktavu iela 5, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130;

–         ierodoties mūsu birojā klātienē vai kādā no aptiekām (šādā gadījumā mēs lūgsim uzrādīt personu apliecinošu dokumentu).

9.2. Tiesības labot

Ja ir mainījusies Jūsu e-pasta adrese, tālruņa numurs, kas ir mūsu rīcībā, Jums ir tiesības pieprasīt to labot, nosūtot šo pieprasījumu elektroniski pa e-pastu info.lv@tamro.com.

Ja ir mainījies Jūsu vārds, uzvārds, personas kods, adrese, un šie personas dati tiek apstrādāti līgumsaistību izpildei, Jums ir jānosūta mums savu pieprasījumu kādā no šiem veidiem:

–         iesniedzot pa e-pastu info.lv@tamro.com ar drošu elektronisko parakstu parakstītu;

–         nosūtot ar pašrocīgu parakstu parakstītu, ievērojot dokumenta juridiskā spēka prasības, pa pastu uz adresi: Noliktavu iela 5, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130;

–         ierodoties mūsu birojā klātienē vai kādā no aptiekām (šādā gadījumā mēs lūgsim uzrādīt personu apliecinošu dokumentu).

 

9.3. Tiesības uz dzēšanu

Jums ir tiesības pieprasīt mums, lai mēs dzēšam Jūsu personas datus, ja:

–         personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi;

–         atsaucat savu piekrišanu un nepastāv cits tiesiskais pamats datu apstrādei;

–         iebilstat turpmākai dalībai konkursā vai komerciālo paziņojumu saņemšanai;

–         personas datu dzēšanu paredz normatīvie akti vai tie vairāk nav nepieciešami datu apstrādes nolūka sasniegšanai.

Mēs nespēsim izpildīt Jūsu pieprasījumu par personas datu dzēšanu, ja šādu datu, par kuru saņemts pieprasījums, apstrādi paredz normatīvie akti, ja tie ir nepieciešami mūsu leģitīmo interešu īstenošanai valsts pārvaldes iestādēs vai tiesās u.c. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

Šī tiesība realizējama tādā pašā kārtībā kā piekļuves tiesības.

9.4. Tiesības ierobežot apstrādi

Jums ir tiesības pieprasīt mums, lai mēs ierobežojam Jūsu personas datu apstrādi, veicot tikai to glabāšanu, ja:

–         personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi;

–         Jūs apstrīdat datu precizitāti;

–         Jūs iebilstat pret datu apstrādi, pamatojoties uz mūsu leģitīmajām interesēm;

–         personas dati ir dzēšami, bet tie Jums ir vajadzīgi savu likumīgo interešu īstenošanai.

Jūsu personas datu ierobežošanas gadījumā, mēs esam tiesīgi datus apstrādāt tikai uz Jūsu piekrišanas vai uz mūsu leģitīmo interešu pamata, ja tie ir vajadzīgi, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu mūsu intereses valsts pārvaldes iestādēs vai tiesās.

Jūsu personas datu ierobežošanas laikā mēs nespēsim Jums nosūtīt komerciālus paziņojumus un sniegt mūsu pakalpojumus.

Pirms personas datu apstrādes ierobežošanas atcelšanas mēs Jūs par to informēsim.

Šī tiesība realizējama tādā pašā kārtībā kā piekļuves tiesības.

9.5. Tiesības uz datu pārnesamību

Gadījumos, kad personas datu apstrāde tiek veikta ar automatizētiem līdzekļiem, TAMRO šos datus ir saņēmis no tieši no Jums un TAMRO šos datus apstrādā uz Jūsu sniegtās piekrišanas pamata vai saskaņā ar Jums noslēgtu līgumu, Jums ir tiesības saņemt personas datus attiecībā uz sevi strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā un ir tiesības minētos datus nosūtīt citam pārzinim.

Jums ir tiesības uz personas datu nosūtīšanu tieši no viena pārziņa citam pārzinim, ja tas ir tehniski iespējams.

9.6. Tiesības iebilst

Jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz mūsu leģitīmajām interesēm.

Gadījumā, ja Jūs iebilstat Jūsu personas datu apstrādei, TAMRO ir tiesības izvērtēt Jūsu un TAMRO leģitīmo interešu līdzsvarojumu, veicot individuālo līdzsvarošanas testu.

Ja veicot individuālo līdzsvarošanas testu TAMRO konstatē, ka Jūsu intereses, tiesības un brīvības ir svarīgākas par TAMRO leģitīmo interesi, mēs pārtrauksim apstrādāt Jūsu personas datus.

Ja TAMRO konstatē, ka leģitīmie apstrādes iemesli ir svarīgāki par Jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai Jūsu personas datu apstrāde ir nepaciešama, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības, TAMRO var turpināt Jūsu personas datu apstrādi.

9.7. Tiesības atsaukt savu piekrišanu

Gadījumos, kad TAMRO veic personas datu apstrādi, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības to jebkurā laikā atsaukt.

Piekrišana ir atsaucama tādā pat veidā, kādā tā ir sniegta. Piekrišanas atsaukšanas gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam, turpmāk netiks veikta.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes tiesiskumu, kas bija veikta laikā, kad sniegtā piekrišana bija spēkā.

Piekrišanu sīkdatņu izmantošanai varat atsaukt, dzēšot sīkdatnes. Plašāka informācija pieejama šeit: www.aboutcookies.org.

Pēc piekrišanas datu apstrādei atsaukšanas TAMRO ir tiesības apstrādāt tos klienta datus, kuru apstrādei ir cits tiesiskais pamatojums.

Jūsu doto piekrišanu un pierādījumu par to mēs varam uzglabāt ilgāku periodu, ja tas ir nepieciešams, lai varētu aizsargāt savas tiesības saistībā ar prasībām un pretenzijām pret mums.

9.8. Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei

Ja uzskatāt, ka mēs apstrādājam Jūsu datus, pārkāpjot personas datu aizsardzības regulējošu normatīvo aktu prasības, lai varētu kliedēt visas Jūsu šaubas, spētu atbildēt uz Jūsu jautājumiem, apmierināt pieprasījumus un labot visas mūsu pieļautās kļūdas, ja tādas ir, aicinām vispirms sazināties tieši ar mums.

Ja Jūs neapmierina mūsu piedāvātais problēmas risinājums vai ja, Jūsuprāt, mēs neveicam darbības, kas būtu jāveic, lai izpildītu Jūsu pieprasījumu, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Latvijas Datu valsts inspekcijā (Elijas iela 17, LV-1050 Rīga, Latvija, e-pasts: pasts@dvi.gov.lv).

 

10. Incidentu ziņošanas sistēma

PHOENIX grupa, kurā ietilpst arī TAMRO, ir ieviesusi tīmeklī balstītu ziņošanas sistēmu, kas izstrādāta, lai darbinieki, sadarbības partneri, klienti un trešās personas varētu vienkārši ziņot par datu aizsardzības incidentiem vai citiem jautājumiem. Šie ziņojumi tiek izskatīti un saistībā ar tiem tiek veiktas regulāras darbības, tāpat ziņojumi tiek izmantoti, lai uzlabotu personas datu aizsardzību.

Jūs varat piekļūt ziņošanas rīkam jebkurā laikā: https://phoenixgroup-databreach.integrityplatform.org/.

Ja Jums ir radušies citi jautājumi vai bažas par saviem personas datiem, lūdzu, sazinieties ar TAMRO, izmantojot šīs Politikas 1. punktā norādīto kontaktinformāciju.

11. Informācija par sīkdatņu izmantošanu

Kas ir sīkdatnes?

Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek saglabāta uz Jūsu datora vai mobilās iekārtas tīmekļa vietnes apmeklēšanas laikā, kad Jūs atverat vietni. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes mājaslapu vai uz citu mājaslapu, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes ir izstrādātas tā, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes ērtu lietošanu un uzlabotu tās funkcionalitāti, atvieglojot lietotāju darbu un ievācot informāciju, kā lietotāji izmanto tīmekļa vietni. Sīkdatnes nekādā veidā nerada apdraudējumu interneta vietnes apmeklētāja datoram.

Kādam nolūkam tiek izmantotas sīkdatnes?

TAMRO izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu Jūsu kā Aptieka1 tīmekļa vietnes lietotāja ērtības, kā arī, lai saņemtu datus un gūtu ieskatu, kas TAMRO var noderēt, lai pārliecinātos, ka tīmekļa vietne ir izstrādāta un funkcionē tā, lai Jūs saņemtu pēc iespējas labākus pakalpojumus. Sīkdatnes tiek izmantotas, lietojot TAMRO tīmekļa vietni www.aptieka1.lv.

TAMRO izmanto sīkdatnes, lai nodrošinātu tehniski atbilstošu tīmekļa vietnes darbību, kā arī lai Jums atvieglotu tīmekļa vietnes izmantošanu un sniegtu personalizētu lietotāja pieredzi.

Sīkdatņu apraksts un kādas sīkdatnes mēs izmantojam?

Nepieciešamās sīkdatnes

Nepieciešamās sīkdatnes ir būtiskas, lai Jūs varētu brīvi apmeklēt un pārlūkot Aptieka1 tīmekļa vietni. Šīs sīkdatnes identificē Jūsu iekārtu, taču neizpauž Jūsu identitāti. Bez obligātajām sīkdatnēm tīmekļa vietne nevarēs pilnvērtīgi darboties. Šīs sīkdatnes tiek glabātas Jūsu iekārtā līdz brīdim, kad tiek aizvērta tīmekļa pārlūkprogramma. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas Aptieka1 tīmekļa vietnes darbībai, tāpēc tās nav iespējams izslēgt.

Tiesiskais pamats šo sīkdatņu apstrādei ir TAMRO leģitīmās intereses (Regulas 6.panta 1.punkta f apakšpunkts).

Preferences sīkdatnes

Preferences sīkdatnes ļauj vietnei atcerēties informāciju, kas maina vietnes darbību vai izskatu, piemēram, jūsu izvēlētā valoda vai reģions, kurā atrodaties.

Tiesiskais pamats šo sīkdatņu izmantošanai ir Jūsu piekrišana (Regulas 6.panta 1.punkta a apakšpunkts).

Statistikas sīkdatnes

Statistikas sīkdatnes palīdz vietņu īpašniekiem saprast, kā apmeklētāji mijiedarbojas ar vietnēm, vācot un ziņojot informāciju anonīmi.

Tiesiskais pamats šo sīkdatņu izmantošanai ir Jūsu piekrišana (Regulas 6.panta 1.punkta a apakšpunkts).

 

Mārketinga sīkdatnes

Mārketinga sīkdatnes tiek izmantotas, lai izsekotu apmeklētājus dažādās vietnēs. Mērķis ir rādīt reklāmas, kas ir atbilstošas un saistošas konkrētajam lietotājam un tādējādi vērtīgākas izdevējiem un trešo pušu reklāmdevējiem.

Tiesiskais pamats šo sīkdatņu izmantošanai ir Jūsu piekrišana (Regulas 6.panta 1.punkta a apakšpunkts).

 

Lietotāja ērtībai plašāku pārskatu par TAMRO izmantotajām sīkdatnēm, apstrādes nolūku un glabāšanas termiņiem, skatīt uznirstošajā paziņojumā, kurā Jūs varat personificēt sīkdatņu izvēlni, apmeklējot Aptieka1 tīmekļa vietni.

Kā atteikties no sīkdatņu lietošanas?

Sīkdatņu izvēles varat pārvaldīt TAMRO mājaslapā www.aptieka1.lv sadaļā Sīkfailu politika. Ja vēlaties, papildus varat sīkdatnes kontrolēt, bloķēt un izdzēst no savas ierīces jebkurā laikā, pat, ja sākumā piekrītat sīkdatņu saglabāšanai. Jūs varat iestatīt lielāko daļu pārlūkprogrammu tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu saņemšana iekārtā. Šī iespēja parasti ir pieejama pārlūkprogrammu iestatījumu sadaļā. Bloķējot sīkdatņu saņemšanu, Jums manuāli būs jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad apmeklēsiet tīmekļa vietni, un pastāv iespēja, ka daži pakalpojumi un funkcijas varētu nedarboties.

12. Citi noteikumi

TAMRO ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, ievietojot tos mājaslapā. Aktuālā redakcija ir spēkā no 25.01.2024.